Kişisel Verilerin Korunması

Balkan Pazarlama Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu: Balkan Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi No:21 Karaköy / İstanbul / Türkiye İşlenen Kişisel Veriler: Aşağıda yer alan veri kategorilerindeki kişisel verilerinizi işlemekteyiz: • Kimlik • İletişim • Hukuki İşlem • Müşteri İşlem • İşlem Güvenliği • Risk Yönetim • Finans • Pazarlama Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlemekteyiz: • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi • Talep / Şikayetlerin Takibi • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler: Kişisel verilerin yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aşağıdaki kişilere aktarılmaktadır: • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri • İş Ortakları • Tedarikçiler • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz matbu ve elektronik formlar ve bize beyan ettiğiniz belgeler aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi: Kişisel verilerinizi, öncelikle aşağıdaki yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz. Ancak kişisel veri işleme faaliyetimiz aşağıda yer alan sebeplere dayanmıyorsa bu durumda sizden açık rıza almaktayız. • Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel Verilerinizden Doğan Kanuni Haklarınız: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • KVKK’nun 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kişisel Verileri İlişkin Haklarınızın Kullanımı Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde: • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile [email protected] adresimize göndererek, • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi No:21 Karaköy / İstanbul / Türkiye adresine göndererek, • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Balkan Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş’ye bizzat başvurarak, • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Balkan Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.’ye iletebilirsiniz. Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde” seçtiğiniz usulle cevaplanır. 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.